KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Szliter prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Beskidzka Koniczynka Sp. z o.o." z siedzibą przy ul. Zapora, nr 63 w 43-382 Bielsko-Biała, NIP: 5472212775 REGON: 383496731 KRS: 0000788924. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się mailowo pod adresem: rodo@beskidzkakoniczynka.com.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty na złożone przez Państwa zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a następnie w celu zawarcia i realizacji usług świadczonych przez Administratora zgodnie z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz w celu realizacji ewentualnych reklamacji stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3. Administrator przewiduje przekazanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom które świadczą usługi na rzecz Administratora związane z wykonaniem umowy tj. usługi księgowe, informatyczne. Ponadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom które współpracują z Administratorem przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 2 niniejszej klauzuli. W pozostałym zakresie Administrator nie zamierza nikomu przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa,

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
- dane osobowe związane z zawarciem umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy. Ponadto okres przetwarzania ulegnie przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami,
- dane osobowe związane z przedstawioną ofertą (w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy) będą przetwarzane przez okres związania Administratora złożoną ofertą,

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty, zawarcia umowy i realizacji usług. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych może skutkować niemożnością przedstawienia oferty czy realizacji umowy,

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.